miljo1.png

NTR-klassat

Vi tillverkar tryckimpregnerat virke i klasserna A, AB, AB Brunt.

Tujoonline

Beställ ditt virke direkt via vår webbtjänst Tujoonline

Snabbkontakt

Har du frågor om vårt sortiment eller vill du beställa: Ring oss på 0393-120 35.  


Under 2006 startade vi vårt miljöarbete med sikte på ISO 14001-certifiering.  I januari 2007 var vårt grundarbete klart och vi blev certifierade genom SP. Miljöarbetet går nu vidare för att i möjligaste mån minimera företagets belastning på miljön.

Miljöcertifikat ISO 14001


Miljöpolicy

AB Tenhults Impregneringsverk ska ständigt arbeta med att förbättra företagets miljöprestanda genom att:

• leva upp till eller överträffa de lagar och andra krav som berör vår verksamhet

• förebygga förorening genom att följa utvecklingen av impregneringsmedel och införa mer miljövänliga produkter där så är skäligt och att utveckla våra processer kopplade till detta

• utveckla rutiner och nyckeltal för att övervaka och mäta våra betydande miljöaspekter i syfte att nå ständiga förbättringar

• informera våra kunder att använda rätt impregneringsklass för olika ändamål och därigenom minimera miljöpåverkan av våra produkter.

• som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda

• Följa PEFC´s och FSC®’s krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olagliga eller av samhället icke auktoriserade avverkningar samt nyckelbiotoper.Skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning, ILO kärnkonversioner kränks.

• på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

• Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.